Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
За правата на децата и младите хора

За правата на децата

На 20 ноември се навършват 31 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето - най-широко приетият от държавите по света международен акт в историята на човешките права. Конвенцията не предлага повече права, отколкото други споразумения, но в нея има специални гаранции за благосъстоянието на децата.  Тези гаранции се поемат като задължения от страна на държавата в това тя да осигурява правата на всяко дете в нейните предели (чл. 2). Водещи принципи на Конвенцията, обвързващи в едно всички нейни 54 члена, са правото на живот и развитие, недискриминацията, най-добрите интереси на детето, които следват да бъдат в центъра на всички действия, засягащи децата, и правото на мнение. В последното ни допитване обърнахме внимание на с т.нар. “Права на участие” или граждански права на децата и младите хора - група права, свързана с участието на децата в обществения живот и развитието им като пълноценни граждани - на информация, на сдружаване, на свобода на съвестта и вярванията, на мнение, на неприкосновеност на личното пространство.

Ежегодно по повод 20 ноември Национална мрежа за децата организира младежки форум Voice it, посветен на правата на децата и организиран съвместно с младежите от Програма Мегафон. Тази година темата е „Дискриминацията не ти отива“, а фокусът ще бъде върху правото на защита от дискриминация – феномен, който днес може да се забележи по много различни линии и който беше тема в предишното ни допитване.

Виж още:

Адаптирана детска версия на Конвенцията

Чува ли се гласът на децата?


За правата на младите хора

Правата на децата и младите хора са застъпени в много международни документи и въпреки това разговорът за тях остава предимно на институционално и експертно ниво. През 2017-2018 г. Европейски младежки форум опита да промени това, като създаде практически наръчник за т.нар. от тях “младежки права” (човешки права, които се отнасят в най-голяма степен за хората в младежка възраст). В него всеки младеж може да намери своите права, част от различните сфери в живота му - работа, жилище, участие, образование и други, подкрепени с примери за конкретни възможни нарушения. През 2020 г. Национален младежки форум преведе наръчника на български език и всеки младеж може да разпознае своите права, да забележи кога те са нарушени и да потърси възможност за тяхната защита. В случай, че среща трудност, наръчникът завършва с чеклист с 12 въпроса, които да ти помогнат да разбереш спазени ли са твоите младежки права. Събери се с приятели и отговорете на тях заедно!

Виж още:

Правата на младите хора

Наръчник за младежки права

Пътеводител за младежко участие


Заглавно изображение: Devin Avery

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ